Privacy

Verantwoordelijke
BrightBird, gevestigd aan Kamille 24 te Noordwijkerhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens
BrightBird
Kamille 24
2211MX Noordwijkerhout

www.brightbird.com
info@brightbird.com

Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BrightBird B.V. verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

BrightBird neemt jouw privacy serieus en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je deze Privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in deze Privacyverklaring beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen.

BrightBird verstrekt jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring en de geldende privacy wet- en regelgeving.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om (offertes met betrekking tot) software-ontwikkeling of software-consultancy aan (potentiële) klanten te kunnen aanbieden, en om talent aan BrightBird te koppelen. BrightBird.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?
Wanneer jij in contact treedt met één van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die BrightBird aanbiedt, wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

BrightBird verwerkt de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van de aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij ons en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Hoe lang en waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?
In geval van werving bewaart BrightBird jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Jouw gegevens worden opgeslagen op server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie zoals cookies?
BrightBird maakt gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw apparaat. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt er voor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand bij op onze site is gekomen.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website:
Wij gebruiken Google Analytics en verzamelen gegevens over jouw activiteiten op onze website. Doordat wij je IP-adres hierbij niet opslaan, kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om jou te identificeren als persoon.

Internetbrowser en apparaat type:
Wij gebruiken Google Analytics en verzamelen gegevens over jouw browser en apparaat. Doordat wij je IP-adres hierbij niet opslaan, kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om jou te identificeren als persoon.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?
BrightBird zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

BrightBird kan jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou of voor zover gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

BrightBird kan jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heb jij inzage in jouw (persoons)gegevens, hoe kan jij deze aanpassen of verwijderen?
Door een e-mail te sturen naar info@brightbird.com kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd
Deze Privacyverklaring kan éénzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan ons te laten weten via het e-mailadres info@brightbird.com . Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Heb je nog vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen aan info@brightbird.com .